Statut uzdrowiska

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. : Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218), oraz art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167 poz. 1399, z 2007 r.: Nr 133 poz. 921) - Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje:§ 1

Dla Uzdrowiska Dąbki ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic administracyjnych sołectw Dąbki, Bobolin, Bukowo Morskie, Porzecze, Żukowo Morskie w Gminie Darłowo, w województwie zachodniopomorskim, zwany dalej statutem.

§ 2

Na obszarze ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Dąbki wydziela się następujące strefy ochronne:
1) strefę "A" ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 327,50 ha, posiadającą 77% terenów zielonych, w granicach administracyjnych sołectwa Dąbki, wyznaczoną następującymi odcinkami:
a) od strony północnej granicą strefy "A" ochrony uzdrowiskowej jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego na odcinku od zachodnich granic administracyjnych gminy do wschodniej granicy obszaru geodezyjnego sołectwa Dąbki;
b) od strony wschodniej granicę stanowi linia rozdzielająca obszar geodezyjny sołectw Dąbki i Bobolin do przecięcia z południową granicą działki nr. 148 i północnym obrzeżem projektowanej obwodnicy
c) od strony południowej granicę strefy stanowi północne obrzeże planowanej obwodnicy, przebiegające po południowej granicy działek: nr 148, 164, 172 ,176, 179 do końca działki nr 182, następnie granica strefy skręca w kierunku północno-zachodnim w kierunku jeziora Bukowo, wzdłuż południowej a następnie zachodniej strony działki nr 181, następnie działki nr 83/2 przecinając ulicę Darłowską, skręcając wzdłuż południowej granicy działki nr 101 dochodzi do linii brzegowej jeziora Bukowo.
d) od strony zachodniej granicę stanowi linia brzegowa jeziora Bukowo w kierunku północnym od zachodniego narożnika działki nr 101, następnie przebiega południową linią brzegową mierzei jeziora Bukowo zgodnie z granicami administracyjnymi gminy Darłowo, pokrywającymi się z granicami geodezyjnymi sołectwa Dąbki.

2) strefę "B" ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 833,70 ha, posiadającą 60% terenów zielonych, w granicach południowej części sołectwa Dąbki, północnej części sołectwa Bukowo Morskie i całego sołectwa Bobolina, po zaliczeniu do strefy, "B" ochrony uzdrowiskowej jeziora Bukowo o całkowitej powierzchni 1897,87 ha., całkowita powierzchnia strefy "B" wynosi 2731,60 ha i wyznaczona jest następującymi odcinkami:
a) od północy strefa "B" ochrony uzdrowiskowej przebiega wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od wschodniej granicy sołectwa Dąbki do zachodniej granicy obrębu Żukowo Morskie,
b) od wschodu wzdłuż granicy geodezyjnej sołectw Bobolin i Żukowo Morskie, do przecięcia się z granicą geodezyjną sołectwa Bobolin,
c) od południa, od przecięcia się granic administracyjnych sołectw Bobolin i Żukowo Morskie, do końca granicy geodezyjnej sołectwa Bobolin, następnie wzdłuż rzeki Bagiennica, dalej wzdłuż północnego obrzeża sołectwa Bukowo Morskie dochodzi do linii brzegowej jeziora Bukowo, skręcając po obrzeżu jeziora w kierunku południowym a później zachodnim dochodzi do końca zachodniego cypla mierzei jeziora Bukowo, stanowiącej koniec strefy "A" ochrony uzdrowiskowej.

3) strefę "C" ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 3054,40 ha, posiadającą 50% terenów zielonych, w granicach administracyjnych sołectwa Żukowo Morskie, Porzecze i częściowo południowej części sołectwa Bukowo Morskie, a południowy przebieg strefy, graniczy z sołectwami ościennymi nie wchodzącymi w skład uzdrowiska i wyznaczona jest następującymi odcinkami:
a) od północy strefa "C" przebiega po morskiej granicy administracyjnej wsi Żukowo Morskie,
b) od wschodu po granicy geodezyjnej sołectwa Żukowo Morskie do granicy sołectwa Porzecze, dalej wschodnią granicą sołectwa Porzecze,
c) od południa po granicy geodezyjnej sołectwa Porzecze do przecięcia się z granicą sołectwa Bukowo Morskie do linii brzegowej Jeziora Bukowo, następnie po linii brzegowej jeziora Bukowo Morskie skręca na północny - zachód wzdłuż linii brzegowej jeziora, kończąc na południowo - zachodnim cyplu mierzei będącym w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej, od dojścia do linii brzegowej jeziora Bukowo do końca południowozachodniego mierzei pokrywa się częściowo z linią strefy "B" ochrony uzdrowiskowej.

§ 3

W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące powierzchnię nowo wydzielanych działek: 1) strefa "A" ochrony uzdrowiskowej - minimum 0,25 ha,
2) strefa "B" ochrony uzdrowiskowej - minimum 0,15 ha
3) strefa "C" ochrony uzdrowiskowej:
a) siedliskowe, pensjonatowe - minimum 0,15 ha
b) mieszkaniowe jednorodzinne - minimum 0,10 ha
c) usługowe - według potrzeb.

§ 4

Czynnościami zabronionymi do realizacji w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej, są czynności określone w art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167 poz. 1399 z późn. zm.).

§ 5

Określa się następujące profile lecznicze dla Uzdrowiska Dąbki:
1) choroby ortopedyczno - urazowe,
2) choroby reumatyczne, 
3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie, 
4) choroby górnych dróg oddechowych,
5) choroby dolnych dróg oddechowych,
6) choroby endokrynologiczne.

§ 6

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane naturalne surowce lecznicze w postaci torfu leczniczego ze złoża Porzecze, Gmina Darłowo

§ 7

1. Załącznikiem tekstowym do uchwały jest Wykaz zakładów i urządzeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego - załącznik nr 1.
2. Załącznikami graficznymi do uchwały są:
1) mapa strefy "A" z naniesionymi ulicami w skali 1:5 000 - załącznik nr 2, 
2) mapa strefy "B" w skali 1:10 000 - załącznik nr 3,
3) mapa strefy "A", "B"- "C", w skali 1: 25 000 - załącznik nr 4,
4) mapa obszaru górniczego w skali 1:25 000 i 1:2 000 - załącznik nr 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Xll/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku.

Wykaz zakładów i urządzeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
1. Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego:
1. OSWArgentyt
2. Sanatorium Uzdrowiskowe H.Cegielski 
3. OSW Dukat

Wykaz urządzeń
1. nadmorski park zdrojowy
2. ścieżki zdrowia (w tym kardiologiczna)
3. urządzony odcinek plaży morskiej 

źródło:
Urząd Gminy Darłowo