Regulamin

Regulamin korzystania ze strony www.uzdrowisko-dabki.info

 

 Art.1
DEFINICJE:

 1. REGULAMIN– Regulamin korzystania ze strony www.uzdrowisko-dabki.info i oferowanych na tej stronie usług przez firmę Makaredo Magdalena Jany, ul. Chrzanowskiego 3/5, 75-327 Koszalin-  zwana dalej Właścicielem STRONY.  Na jej  łamach  Właściciel STRONY  publikuje  oferty wynajmu miejsc noclegowych oraz reklam w postaci banerów graficznych.
 2. STRONA – strona internetowa www.uzdrowisko-dabki.info, której właścielem  jest firma Makaredo Magdalena Jany, ul. Ignacego Chrzanowskiego 3/5, 75-327 Koszalin-  zwana dalej Właścicielem STRONY.  Na jej  łamach  Właściciel STRONY  publikuje  oferty wynajmu miejsc noclegowych oraz reklam w postaci banerów graficznych.
 3. OBIEKT– Ośrodek Wypoczynkowy, dom, domek letniskowy, apartament, mieszkanie, pokój i inny obiekt noclegowy, którego ofertę umieszczono  na STRONIE
 4. KLIENT – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  która wypełniając formularz na STRONIE i akceptując REGULAMIN i Politykę Prywatności Właściciela STRONY  zgłosiła  OBIEKT do jego publikacji na STRONIE
 5. UŻYTKOWNIK – osoba, która odwiedza STRONĘ.
 6. WPIS – oferta wynajęcia OBIEKTU przesłana przez  KLIENTA i opublikowana na STRONIE,  niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

 Art.2 
INFORMACJE OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania ze strony  www.uzdrowisko-dabki.info.
 2. Celem STRONY jest stworzenie właścicielom obiektów  noclegowych możliwości reklamowania swoich usług.
 3. Materiały zamieszczone na STRONIE (teksty i obrazy) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa. Wykorzystanie ich w sposób inny niż przewiduje regulamin jest zabronione i wymaga pisemnej zgody Właściciela STRONY.
 4. Właściciel STRONY nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez UŻYTKOWNIKA treści zamieszczonych na STRONIE.
 5. W ramach  STRONY przetwarzane są dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW  zgodnie z naszą Polityką Prywatności.  z którą każdy może się zapoznać tutaj: Polityka Prywatności
 6. Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA I KLIENTA ze STRONY i usług oferowanych przez firmę Makaredo Magdalena Jany oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego REGULAMINU.

 Art.2 
ZASADY 

 1. Zamawiając WPIS do naszej bazy noclegowej, KLIENT podaje swój adres a-mail. Wszelkie zmiany treści oferty KLIENT może  nam przesyłać tylko z tego adresu lub telefonicznie, dzwoniąc z numeru wpisanego wcześniej we WPISIE
 2. KLIENT odpowiada za treść jego WPISU, która  powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz nie może naruszać żadnych praw.  KLIENT oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesłanych  przez niego treści i zdjęć oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Właściciela STRONY na stronie www.uzdrowisko-dabki.info oraz na stronie www.facebook.com/uzdrowisko.dabki.info.
 3. Właściciel STRONY zastrzega sobie prawo do  do usunięcia WPISU lub jego modyfikacji, jeśli narusza on  postanowienia REGULAMINU lub inne przepisy prawa.
 4. KLIENT może dodać obiekt do max. dwóch kategorii, a Właściciel STRONY może je zmieniać, jeśli uzna to za stosowne.
 5. W ramach WPISU dozwolone jest używanie zwykłego tekstu formatowanego ze znacznikami html. Każde inne dane typu script, iframe i inne będą usuwane.
 6. W ramach WPISU KLIENT może umieścić w nim do 10 zdjęć w max. rozdzielczości 1200px/1200px każde i wielkości pliku do 1MB.

 

Art.3
UMOWA

 1. W ramach umowy, Właściciel STRONY publikuje WPIS KLIENTA na okres jednego roku, za co otrzymuje wynagrodzenie:
  81,30 zł + Vat
 2. Obiekty noclegowe na STRONIE wyświetlają się losowo. Nie ma możliwość wykupienia promowanej pozycji. 
 3. W ramach umowy Właściciel STRONY publikuje WPIS KLIENTA, który zawiera:

  - nazwę obiektu
  - opis oferty noclegowej
  - adres obiektu
  - numery telefonów do obiektu
  - adres -email do obiektu (opcjonalnie)
  - fax (opcjonalnie)
  - email do obiektu (opcjonalnie)
  - strona www (opcjonalnie)
  - do 10 zdjęć obiektu
  - lokalizację obiektu  
  - link do filmu obiektu w serwisie Youtube  (opcjonalnie)

 4. Po wysłaniu zgłoszenia obiektu do naszej bazy noclegowej, KLIENT otrzyma Fakturę PROFORMĘ. Moment jej opłacenia oznacza zawarcie umowy. Dane zostaną opublikowane na okres 12 miesięcy. KLIENT otrzyma Fakturę VAT.
 5. Płatności za usługi należy dokonywać przelewem na rachunek firmy:
  Makaredo Magdalena Jany
  ul. Chrzanowskiego 3/5
  75-327 Koszalin
  Idea Bank 31 1950 0001 2006 0004 3734 0001
 6. KLIENT dokonując przelewu, w jego tytule wpisuje nr Faktury PROFORMY lub nazwę obiektu noclegowego, którego WPIS dotyczy.
 7. W ramach umowy, KLIENT ma prawo do dwóch bezpłatnych aktualizacji, które wykonuje Właściciel STRONY. Zgłoszenie aktualizacji następuje mailowo z adresu podanego przy wypełnianiu formularza.
 8. W 12-tym  miesiącu trwania umowy KLIENT otrzyma od Właściciela STRONY propozycję jej przedłużenia na następny rok i otrzyma Fakturę PROFORMĘ. Po jej opłaceniu umowa zostaje przedłużona na kolejne 12 miesięcy.
 9. Umowa może być zerwana w następujących okolicznościach:
  - na wniosek KLIENTA,
  - po nieopłaceniu Faktury PROFORMY
  - w przypadku łamania Regulaminu przez KLIENTA.
  Jeżeli do zerwania umowy dojdzie nie z winy Właściciela STRONY, wpłacone środki KLIENTA na rzecz Właściciela STRONY nie podlegają zwrotowi.
 10. STRONA działa na serwerze firmy nazwa.pl  Właściciel STRONY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w wyświetlaniu STRONY spowodowane awarią serwera nazwa.pl lub innych przyczyn niezależnych od Właściciela STRONY i nazwa.pl
 11. Właściciel STRONY nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonywania lub niewykonania  umowy między  rezerwującymi noclegi a KLIENTAMI.
 12. Właściciel STRONY nie ponosi odpowiedzialności za WPISY KLIENTÓW i ich zgodność ze stanem faktycznym.
 13. Wszelkie spory związane z REGULAMINEM będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela STRONY.
 14. W  sprawach nieuregulowanych  REGULAMINEM zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.