Status uzdrowiska

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości DąbkiNa podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Miejscowości Dąbki położonej na obszarze gminy Darłowo w powiecie sławieńskim
w województwie zachodniopomorskim nadaje się status uzdrowiska.
2. Uzdrowisko, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę "Uzdrowisko Dąbki".

§ 2. Granice obszaru uzdrowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmują sołectwa: Dąbki,
Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

§ 3. Ustala się dla uzdrowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1, następujące kierunki lecznicze:
1) choroby ortopedyczno-urazowe;
2) choroby reumatologiczne;
3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie tętnicze;
4) choroby dolnych dróg oddechowych; 
5) choroby górnych dróg oddechowych;
6) choroby endokrynologiczne.

§ 4. 1. Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 44, poz. 285).
2. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1, określają ust. 1, 3, 4, 6, 7 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński