Opłata uzdrowiskowa 2019

Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2019 roku
na obszarze Uzdrowiska DąbkiOpłata uzdrowiskowa płatna jest najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.


Stawki opłaty uzdrowiskowej:

1. Stawka w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu,
2. Od dzieci do lat 7 w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu.


Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową; 
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

Jednostka odpowiedzialna: 
Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348. 

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR XXVII.240.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.